Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Fizică

Platforma Bucureşti-Măgurele, CP MG-11, RO 077125 Bucureşti

secretariat@fizica.unibuc.ro

www.fizica.unibuc.roAdresa Facultăţii de Fizică: Strada Atomiştilor Nr.405, CP MG – 11, RO – 077125 Platforma de Fizică Măgurele

I. Conducerea Facultăţii de Fizică este formată din:

Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE– Decan

Lect. univ. dr. Vasile BERCU – Prodecan

Conf .univ. dr. Lucian ION – Prodecan

II. Datele de contact ale Facultăţii de Fizică sunt:

Telefoane: Decanat 021 4574418021 4574418; Secretariat 021 4574419021 4574419, 021 4574521021 4574521

Fax: 021 4574418, 021 4574521021 4574521

Poştă electronică (e-mail):

secretariat@fizica.unibuc.ro (nitulescu_gabriela@yahoo.com)

Pagină web: http://www.fizica.unibuc.ro

III. Scurt istoric al Facultăţii de Fizică

În anul 1864, prin decretul de reorganizare a învăţământului superior, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, înfiinţează Universitatea din Bucureşti. Ea este continuatoarea Academiei Domnești, instituție de învățământ superior inițiată în anul 1679 de domnitorul Șerban Cantacuzino și fundamentată ulterior, în anul 1694, de domnitorul Constantin Brâncoveanu.

Facultatea de Ştiinţe, una dintre cele 3 facultăți inițiale ale Universității din București, avea două direcții de lucru, anume: Științe fizico-matematice, respectiv, Științe fizico-naturale, marcând-se, astfel, începutul învăţământului superior modern de Fizică din Bucureşti. Din anul 1948 Facultatea de Matematică şi Fizică se desprinde din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, iar din anul 1962 Facultatea de Matematică şi Fizică se separă în Facultatea de Matematică-Mecanică, respectiv, Facultatea de Fizică. Facultatea de Fizică se mută în campusul universitar de la Măgurele, alături de institutele cele mai importante din domeniul Fizicii, grupate în Institutul Central de Fizică, din anul 1974.

IV. Promovarea Facultăţii de Fizică

Promovarea este făcută de Comisia de imagine a Consiliului Profesoral, comisie coordonată de Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE – Decan, E-mail: santohe@solid.fizica.unibuc.ro Lect univ. dr. Vasile BERCU  – Prodecan, E-mail: vasile.bercu@fizica.unibuc.ro ; Conf. univ. dr. Lucian ION – Prodecan, E-mail: lucian@solid.fizica.unibuc.ro.

V. Prezentarea generală a Facultăţii de Fizică

Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti are un corp profesoral alcătuit din 86 de cadre didactice în activitate, 14 profesori consultanţi, 18 profesori onorifici. 80 dintre membrii corpului didactic sunt doctori în Fizică ai universităţilor din ţară sau ai unor universităţi străine de prestigiu, iar ceilalţi sunt doctoranzi în diferite stagii de pregătire a tezei de doctorat. O mare parte dintre tinerii doctori şi-au perfecţionat pregătirea prin poziţii post-doctorale sau alte forme de colaborare ştiinţifică la universităţi din Europa, SUA, Japonia şi Canada.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a facultăţii se desfăşoară în cadrul a 3 departamente, anume:

(i) Departamentul de Electricitate, Corp Solid și Biofizică (Director de departament – Prof.univ.dr. Aurel POPESCU),

(ii) Departamentul de Fizică teoretică, Matematici, Optică, Plasmă și Laseri (Director de departament – Prof.univ.dr. Ioan ARMEANU)

(iii) Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică (Director de departament – Prof.univ.dr. Emil BARNA)

Începând cu anul universitar 2005-2006, în acord cu legislaţia de tip european, pregătirea universitară se face pe 3 cicluri de studii, anume: Licenţă (ciclul I), Masterat (ciclul al II-lea) şi Doctorat (ciclul al III-lea). Durata totală a celor 3 cicluri de studiu este de 8 ani. Ciclul I, de studii universitare de licenţă, are durata de 3 ani, pentru Domeniul de studii de licenţă Fizică şi include următoarele specializări: Fizică, Fizică medicală, Biofizică, Fizică informatică. Pentru domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe inginereşti aplicate specializarea Fizică tehnologică, acest ciclu are durata de 4 ani. Ciclul al II-lea, de studii universitare de masterat, domeniul Fizică se poate desfăşura pe 9 direcţii acreditate ARACIS, anume: (i)BiofizicăFizică medicală, (ii)Fizica atmosferei şi a globului terestru, (iii)Fizică electronică şi Metrologie, (iv)Fizică informatică, (v)Fizica polimerilor, (vi)Fizică teoretică, (vii)Fotonică, Spectroscopie, Plasmă şi Laseri, (viii)Interacţii atomice, nucleare, particule elementare, Astrofizică şi aplicaţii, (ix)Materiale avansate şi nanostructuri pentru Electronică şi Optoelectronică. În domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate funcționează direcţia de specialitate Fizică aplicată avansată.

Mai este acreditat un masterat în Nanoștiințe. Școlarizarea potențială se poate face în comun cu facultățile de Chimie și Biologie. De asemenea, în colaborare cu aceleași facultăți, există un masterat integrat de Științe – destinat, în principal, cadrelor didactice. Un număr de 3 masterat sunt destinate, în principal, absolvenților altor facultăți. Acestea sunt: (a) Surse de energie regenerabile şi alternative, (b) Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate, (c) Materiale avansate cu aplicaţii în Medicina dentară. Și acestea sunt recunoscute de ARACIS.

Având în vedere direcţiile de specializare şcolarizate până în prezent, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Fizică a decis ca direcţiile de specializare care să fie şcolarizate prin concursul din septembrie 2014, în regim cu finanţare de la buget, majoritar, să fie următoarele: (i)Fizică informatică, (ii)Fizică teoretică, (iii) Materiale avansate şi nanostructuri pentru Electronică şi Optoelectronică, respectiv, (iv) Fizică aplicată avansată.

De asemenea, se vor şcolariza, în regim cu taxă, următoarele: (a) Surse de energie regenerabile şi alternative, (b) Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate, (c) Materiale avansate cu aplicaţii în Medicina dentară (adresa ARACIS nr.426/494/14.X.2009)

Absolvenţii cu diplomă de master pot continua pregătirea universitară avansată în cadrul Ciclului al III-lea de studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Fizică în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică are un număr remarcabil de profesori, titulari și onorifici (35), care au obţinut din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului dreptul de a conduce programe de doctorat în diferite domenii ale Fizicii, cum ar fi: Biofizică şi Fizică Medicală, Fizica stării condensate, Fizică atomică, Fizică nucleară şi particule elementare, Fizică teoretică; Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri, Meteorologie, Fizica mediului şi a globului terestru; Fizică educaţională. Acestora li se adaugă un număr de circa 35 de cercetători științifici gradul I din institutele de pe Platforma de Fizică Măgurele.

Anual, un număr mediu de 50 de tineri fizicieni primesc titlul de Doctor în Fizică, recunoscut şi apreciat de comunitatea ştiinţifică internaţională. În prezent, peste 20 de doctori ai comunităţii academice din facultatea noastră lucrează în universităţi sau laboratoare de cercetare de prestigiu din întreaga lume.

Sediul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti este pe Platforma Măgurele, alături de cele mai importante institute de Fizică din ţară, ceea ce măreşte semnificativ posibilităţile de pregătire a studenţilor, prin implicări directe în programe de cercetare şi prin posibilităţile de documentare oferite de cele mai mari două biblioteci de Fizică din ţară, cea a Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” şi cea a Facultăţii de Fizică.

VI. Numărul de locuri, perioada de înscriere

În anul universitar 2014-2015 se organizează admiterea la facultate pe baza Legii nr.288/24.06.2004, care reglementează organizarea studiilor universitare pe cele trei cicluri menţionate anterior. Această lege a fost completată cu Hotărârea de Guvern nr.88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă. Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti oferă programe de studii pe două domenii de studii universitare de licenţă: Fizică şi Ştiințe inginerești aplicate. Cifra de şcolarizare – cu finanţare de la buget – este pentru acest an universitar de 220 de locuri.

În cadrul unui domeniu, programele de studiu oferite studenţilor conţin un trunchi comun de 5 semestre pentru dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale definitorii domeniului de studiu, dar şi diferite pachete de cursuri opţionale pentru dobândirea cunoştinţelor de specialitate aferente celor 5 specializări menţionate mai sus (Fizică, Fizică medicală, Biofizică, Fizică informatică, respectiv, Fizică tehnologică), din cele 2 domenii aferente.

Oferta educaţionala a Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti, detaliată pe specializările acreditate şi autorizate pentru funcţionare provizorie este următoarea:

Oferta educaţională pentru admitere – CICLUL I

Nr. crt. Domeniul de studii
universitare de licenţă
Specializarea
(Direcţia de studii)
Nr. locuri
buget
Nr. locuri
taxă
1. Fizică Fizică (lb. română) 20 15
2. Fizică Fizică (lb. engleză)* 25 15
3. Fizică Fizică medicală 20 15
4. Fizică Biofizică 20 5
5. Fizică Fizică informatică 20 15
6. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică 25 25
TOTAL 130 100


*Candidaţii care optează pentru specializarea “Fizică (lb. engleză)” vor susţine la momentul înscrierii un test de competenţă lingvistică. Testul va consta într-un interviu, iar rezultatul evaluării este dat sub forma unui calificativ “admis/respins”

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu. Ea este însoţită de un supliment de diplomă, în conformitate cu normele europene, în care se va menţiona specializarea. Toate specializările sunt la cursuri de zi. 

Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu. Ea este însoţită de un supliment de diplomă, în conformitate cu normele europene, în care se va menţiona specializarea. Toate specializările sunt la cursuri de zi.

Sesiunea de admitere este deschisă pentru înscrieri în perioada 10-18 iulie 2014. În perioada următoare se organizează concursul propriu-zis, care constă într-o proba scrisa, sustinuta la data de 19 iulie 2014,  la una dintre disciplinele fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie . Media minimă de admitere este 7. Afişarea rezultatelor va avea loc pe 21 iulie 2014, iar înmatricularea studenților se face până la 25 septembrie 2014.

Selecţia candidaţilor pentru studii universitare de licență, pentru toate specializările oferite, se face în funcţie de criteriile următoare:

(a) Media examenului de bacalaureat – cu o pondere de 70%

(b) Nota la testul grilă, dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline, (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) aparţinând ariilor curriculare ,,Matematică şi Ştiinţe” şi respectiv ,,Tehnologii” : 30%

(c) La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testul grilă

Remarcă Pentru specializările Fizică Medicală şi Biofizică, în locul disciplinei Matematică se poate opta pentru Biologie (nota de la bacalaureat sau media din clasa a XI-a). Pentru specializarea Fizică Informatică, în locul disciplinei Matematică se poate opta pentru Informatică (nota de la bacalaureat sau media în cei patru ani de liceu).

Taxa de înscriere este de 80 lei (noi).

Actele necesare pentru înscrierea la admitere sunt:

(i) Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă tip din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat  examenul de bacalaureat;

(ii) Certificatul de naştere în copie legalizată;

(iii) Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul – nume diferite pe diplome şi în actul de identitate);

(iv) 3 fotografii tip Buletin de Identitate;

(v) Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial (medicul de familie) de  care aparţine candidatul;

(vi) Cerere de înscriere tip – se completează direct pe calculator în ziua înscrierii;

(vii) Chitanţaatestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

VII. Unităţile de cercetare din cadrul facultăţii

În cadrul Facultăţii de Fizică din Bucureşti funcţionează 10 centre de cercetare, unele recunoscute de către CNCSIS, precum şi numeroase grupuri de cercetare mixte (cadre didactice, cercetători, studenţi) cu rezultate remarcabile care o situează, an de an,  pe primul loc ca număr de publicaţii ştiinţifice de prestigiu din Universitatea din Bucureşti şi din ţară.

VIII. Informaţii despre studiile postuniversitare din cadrul Facultăţii de Fizică

– cursul postuniversitar de „Utilizarea izotopilor radioactivi” (deschis fizicienilor, medicilor, biologilor, chimiştilor, inginerilor, geologilor, precum şi altor persoane care au studii universitare de lungă duratăşi sunt interesate de folosirea radiaţiilor nucleare în diferite domenii de activitate)

– cursuri de pregătire a profesorilor de Fizică pentru definitivare în învăţământ, obţinerea gradului didactic II

– cursuri de perfecţionare pentru profesorii de gradul I

– Programul de Învăţământ Rural

Decan,

Prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE 

Prodecan,

Lect. Univ. Dr. Vasile BERCU

Prodecan,

Conf. univ. dr. Lucian ION

Advertisements

4 thoughts on “Facultatea de Fizică

 1. Tina Apostol

  In ce perioada se vor tine cursurile de pregatire a profesorilor de Fizica pentru obtinerea gradului didactic II ?

  1. Bună Tina,

   Nu ştim momentan în ce perioadă se vor desfăşura aceste cursuri pregătitoare, dar când vom afla, o să te anunţăm.

   Numai bine,
   ASFUB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s